RSG’s nieuwe Leden van Verdienste

Reünisten R.S.G. / Actueel  / RSG’s nieuwe Leden van Verdienste

RSG’s nieuwe Leden van Verdienste

Uit: Nesthor jaargang 25, editie 4, december 2016 | Door: Avril Hensen

Sinds vorige ALV is RSG vier nieuwe Leden van Verdienste rijker: Bertil de Rooij, Lex van Cleef, Rob van den Elshout en Bart van den Bergh. Het is gebruikelijk dat bij de viering van een Lustrum gekeken wordt naar RSG’ers uit heden en verleden die in aanmerking komen voor het Lidmaatschap van Verdienste, de hoogste eer die wij binnen onze vereniging kennen. Deze hoogste verenigingseer valt slechts een enkeling ten deel en wordt niet per definitie elk Lustrum uitgereikt. In het recente verleden kreeg Suardus Ebbinge het prachtige paarse speldenkussentje met gouden sliertjes opgespeld en in 2006 werd Christiaan Breedijk benoemd, maar tijdens 16e Lustrum viel niemand de eer ten deel.

Op de Wisselings-ALV droeg het 95e Bestuur vier personen voor die, na gedegen onderzoek en advies, in aanmerking kwamen voor dit lidmaatschap. Op volgorde van aankomstjaar waren het Bertil de Rooij (1959), Lex van Cleef (1967), Rob van den Elshout (2005) en Bart van den Bergh (2007) die hun voordracht als Leden van Verdienste van het Rotterdamsch  Studenten Gezelschap door de ALV bekrachtigd zagen worden. Maar waar baseert een ALV zich op als er overgegaan moet worden tot stemming over de personen die voor de  onderscheiding in aanmerking komen? De statuten weten raad. Artikel 14, lid 1 leert ons het volgende:
“Tot Leden van Verdienste kunnen worden benoemd gewone of buitengewone leden, honoraire leden, oud-leden of reünisten, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt.” 

Niet geheel ondubbelzinnig, “zich bijzonder verdienstelijk maken”, maar zowel in het verleden als in het afgelopen jaar is gebleken dat dit te specificeren valt in een tweetal criteria: structurele verbeteringen en tomeloze inzet. Graag doet de Nesthor een greep uit de lovende woorden die de vier kersverse Leden van Verdienste op zowel de Wisselings-ALV op 9 september als op de BALV ter opening van het Lustrum op 27 oktober j.l. in ontvangst mochten nemen aangaande hun verdienstelijkheid zoals hierboven  gedefinieerd.

Namens het Curatorium schrijft Martin Borsboom over Bertil de Rooij en Lex van Cleef:

Bertil en Lex verpersoonlijken als geen ander het onuitblusbaar brandende studentenvuur en de hechte vriendschapsband waar de vereniging prat op gaat en pal voor staat. Zij zijn het springlevende bewijs dat je R.S.G.-er niet voor even maar voor het leven bent. Beide heren zijn nog altijd actief binnen de Stichting Reünisten R.S.G. Uniek aan Bertil is zijn langdurige inzet voor de Stichting Reünisten R.S.G. (en haar rechtsvoorganger Stichting R.S.G. Fonds). In maart 1976 treedt hij toe tot het Curatorium, het bestuur van de stichting. Een bestuur dat in die tijd nog werd voorgezeten door oprichter Piet Brans en waarvan de bestuursleden voor het leven werden benoemd. In 1978 wordt in datzelfde bestuur Lex Van Cleef benoemd als lid. Zes jaar na het aantreden van  Bertil overlijdt de Quaestor van de Stichting R.S.G. Fonds, de eerder genoemde Harry van Os. Vanwege zijn financiële achtergrond werd Bertil benoemd tot Quaestor. Deze functie blijft hij uitoefenen tot februari 1988. Daarna werd hij benoemd tot Ab-actis van het Curatorium. Pas na een recordperiode van meer dan 25 jaar komt aan zijn abactiaat een
einde, waarna Bertil weer ‘gewoon’ bestuurslid wordt. 

Lex Van Cleef wordt lid in 1967, een periode waarin de vereniging net het nieuwe pand aan het Haringvliet 94 heeft betreden. Dit pand gaat een belangrijk onderdeel uitmaken van de studententijd van Lex. Zo woont hij enkele jaren op de bovenverdieping en maakt hij als Quaestor deel uit van het  sociëteitsbestuur 1968-1969. Een jaar later wordt Lex benoemd tot Honorair Bestuurder. Het is Lex zelfs gelukt om iets blijvends achter te laten in het pand: hij is medeoprichter van Bar & Boos – een ruimte, met een mooie geschiedenis, die nog steeds deze naam draagt. Naast bezig met de sociëteit was Lex ook zeer actief in de Skaldcommissie en was hij Vice-Praeses van de 10e Lustrumcommissie. Daarnaast heeft hij zich als lid van de Kennismakingscommissie bijzonder ingespannen voor een soepele introductie en een welgemeend warm welkom voor de eerste vrouwelijke leden van de vereniging. De actieve inzet van Lex voor de vereniging stopt niet na zijn studententijd. In 1978 treedt hij toe tot  het Curatorium waarvan hij tot op de dag van vandaag nog deel van uitmaakt. Lex heeft zich in de afgelopen jaren actief beziggehouden met het opstellen van nieuwe statuten en reglementen voor de Stichting.

Niet onvermeld gelaten mag worden dat zowel Bertil als Lex (tegenwoordig woonachtig in Spanje) meer dan eens speciaal voor Curatoriumvergaderingen of andere bijeenkomsten van het R.S.G. uit het buitenland zijn teruggekomen. Over hun fraaie maatschappelijke carrières zijn ze altijd bescheiden geweest, over hun dierbaren liefdevol, over hun passies – waaronder hun geliefde studentenvereniging – immer enthousiast. Ook in dit opzicht zijn het de beste ambassadeurs die een studentenvereniging als het R.S.G. zich maar kan wensen.” 

Fons Cazius schreef over Rob van den Elshout o.a. het volgende.

“Rob zijn interesse in het Rotterdamsch Studenten Gezelschap ging verder dan de waan van de dag. Rob is degene die begonnen is met een spaarplan voor het eeuwfeest en hij heeft ook bedacht dat de contributiestructuur van de reünisten moest worden aangepast. Zodat zij ook alvast konden sparen voor het honderdjarig bestaan van RSG. Daarnaast vond hij de historie van de vereniging zeer interessant. Dat blijkt ook uit het gegeven dat hij jaren na zijn afstuderen nog in de werkgroep Eeuwboek zit en regelmatig bereid is om in het weekeinde zich hiervoor in te zetten. Dit verhaal klinkt als dat van een echte senator, maar Rob is juist iemand die ook altijd heel veel in de sociëteit te vinden was. Zowel achter de bar als tapper of dienstdraaier of met whisky aan de bar of klaverjassend. Rob was er áltijd en vaak op tijdstippen dat er niet zo veel andere leden in het pand waren. Gedurende zijn gehele lidmaatschap en daarna heeft Rob zich ingezet om het Rotterdamsch Studenten Gezelschap te laten groeien en  bloeien en een groot deel van deze activiteiten deed hij achter de schermen. Die uitzonderlijke en langdurige inzet voor de vereniging maken het meer dan verdiend dat hij is voorgedragen als Lid van Verdienste.”

Anne Broekema schreef de voordracht van Bart van den Bergh.

“In de zomer van 2007 kwam een kleine nieuwsgierige man Asker V binnenlopen. Hij werd op slag verliefd op het Rotterdamsch Studenten Gezelschap en die liefde bleek wederzijds. […] Qua commissies blinkt Bart uit in zowel kwantiteit als kwaliteit. Elke commissie die hij aangeboden
kreeg (en dat zijn er velen geweest), pakte hij met ongekende inzet aan. Bart verschoof hemel en aarde om bij vergaderingen aanwezig te zijn en tijdens zo’n vergadering was hij betrokken in elke discussie. Zijn mening stak hij niet onder stoelen of banken en de discussies waren soms zo verhit dat ik bang was dat Bart zijn rood aangelopen gezicht uiteen zou barsten. Wanneer de vergadering echter voorbij was, kon Bart met zijn sparringspartners – onder het genot van een biertje- met het grootste gemak weer over gaan tot de orde van de dag. […] Wat ik tot nu toe over Bart heb opgeschreven, kenmerkt een actief en betrokken lid van RSG. Hetgeen wat Bart echter uitzonderlijk verdienstelijk maakt, is de drang naar verbetering. Verbetering van de vereniging en haar structuren. Bart had niet alleen een visie over het RSG in het hier en nu, maar al een plan uitgestippeld voor de komende jaren.  Het opzetten van de werkgroepen ‘Eeuwboek’ en ‘beheer Asker V’ zijn hier voorbeelden van, maar ook minder grote projecten zoals het indelen van de archiefruimte en het schrijven van het ‘rouwprotocol’. Bart heeft in de jaren van zijn lidmaatschap, en daarna als reünist, de vereniging op talloze zichtbare en onzichtbare manieren verbeterd. […] Dit grote hart voor RSG en de onvoorwaardelijke liefde die daar uit voortkomt, mag een voorbeeld zijn voor alle huidige leden. Bart is kritisch, volhardend, creatief en sociaal. Een doorzetter en een initiator. Bart kan met zijn enthousiasme elk plan tot een succes laten komen […]. Het lijkt mij een uitgelezen manier om te laten zien dat onze liefde wederzijds is.”

De Nesthorcommissie is geraakt door de stuk voor stuk ontroerende speeches die de Leden van Verdienste hielden op de BALV, evenals de mooie woorden die andere RSG’ers hebben gesproken over het viertal. RSG kan terugkijken op een sfeervolle BALV waar jong en oud door elkaar zat en waar vier mensen, ondanks een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen de twee jongste en de twee oudste Leden van Verdienste, met een niet te beschrijven op hun gezicht af te lezen trots eens te meer benadrukten dat het heel erg mooi is om RSG’er te zijn en dat zij dat altijd zullen blijven.

nesthor-author-icoon

Door: Nesthor

De Nesthorcommissie is de communicatie- en evenementencommissie van de Stichting. Voor vragen óf bijdragen met betrekking tot reünistenactiviteiten en natuurlijk het reünistenblad “Nesthor” kunt u contact opnemen met Avril Hensen: nesthor@hetrsg.nl of 06-44209660.