Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V

Stichting Reünisten R.S.G. / Fondsen / Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V

Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V

Doelstelling

Het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V richt zich op het financiëel ondersteunen van het groot onderhoud aan de Rotterdamsche Studenten Sociëteit ‘Asker V’, gevestigd in een oud koopmanshuis uit de 17e eeuw aan het Haringvliet 94 te Rotterdam.

 

Ontstaansgeschiedenis

Het Onderhoudsfonds Asker V is eind 2012 in het leven geroepen om te waarborgen dat de sociëteit ook op langere termijn in goede staat en voor het R.S.G. betaalbaar blijft.

De vereniging heeft vooralsnog voldoende financiële middelen voor het onderhoud van het pand, en de Beheercommissie van de vereniging heeft voldoende kennis en kunde in huis om het onderhoud deels zelf uit te voeren.

Het intensieve gebruik van het pand, strengere bouwkundige eisen en de noodzaak om meer werkzaamheden uit te besteden leiden echter tot stijgende onderhoudskosten. Bovendien moet rekening worden gehouden met afnemende studentenaantallen en daardoor wellicht minder leden voor het R.S.G. die het onderhoud moeten bekostigen.

Het beheer van het Onderhoudsfonds Asker V is sinds 2014 een van de statutaire taken van de Stichting Reünisten R.S.G.

 

Ondersteunde doelen

Het Onderhoudsfonds Asker V is opgericht om op langere termijn het groot onderhoud aan Asker V financieel te ondersteunen, in het geval dat de vereniging dit onderhoud niet zelf zou kunnen bekostigen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om ondersteuning van:

  • Gepland groot onderhoud. Te denken valt aan de renovatie van het dak of de voorgevel, of ingrijpende verbouwingen van sociëteitsruimten. Samen met de Beheercommissie van het R.S.G. zal op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan worden bekeken welke toekomstige onderhoudsprojecten mogelijk voor ondersteuning in aanmerking komen.
  • Herstelwerkzaamheden als gevolg van onvoorziene ‘bouwkundige calamiteiten’. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als verzakking van het pand, ernstige lekkages, verrotte draagbalken, enz.

 

Inkomsten

Een legaat van de in 2012 op 96-jarige leeftijd overleden reünist drs. Max Ruitenberg vormde de eerste symbolische dotatie aan het nieuwe Onderhoudsfonds Asker V. De inkomsten van het Onderhoudsfonds Asker V bestaan uit:

  • Contributies van de betalende reünisten (de vaste donateurs van de Stichting).
  • Periodieke en incidentele donaties van reünisten en oud-leden.
  • Opbrengsten van specifieke inzamelingsacties ten behoeve van het fonds.

Het vermogen van het Onderhoudsfonds Asker V bedraagt circa € 11.000,-.

Doneer nu!

Steun het voortbestaan van de mooiste studentensociëteit van Rotterdam.

Doneer direct online »

Commissie Onderhoudsfonds

Het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V wordt beheerd door een commissie, bestaande uit vijf leden van het Curatorium.

Ir. W. Wissing

Het Onderhoudsfonds Asker V is vernoemd naar Ir. Willem Wissing (1920 – 2008), architect en stedebouwkundige.

Wim Wissing was erelid van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Als Senator en architect in opleiding was hij direct na de oorlog verantwoordelijk voor de aankoop, verbouwing en inrichting van sociëteit Asker IV.

Als lid van het Curatorium van het R.S.G fonds speelde Wim Wissink later ook een belangrijke rol bij de aanschaf en verbouwing van de huidige sociëteit.

Doneer direct »

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten