Uit de Curatoriumvergadering van december 2016

Stichting Reünisten R.S.G. / Actueel  / Uit de Curatoriumvergadering van december 2016

Uit de Curatoriumvergadering van december 2016

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van december 2016 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

 • Lustrumcadeau: Er is door een kunstenaar een ontwerp gemaakt voor het Lustrumcadeau een bronzen ornament met de tekst SOCIËTEIT ASKER dat naar historisch voorbeeld wordt aangebracht boven de voordeur van de sociëteit. De onthulling zal tijdens de Lustrumweek in april 2017 plaatsvinden.
 • Statuten en reglementen: Het nieuwe Reglement Studiebeursfonds R.S.G. wordt vastgesteld.
  Het reglement bevat de procedures en criteria voor de verstrekking van bestuursbeurzen aan bestuursleden van de vereniging.
 • Werving: De wervingsactie voor het Lustrumcadeau is tot op heden redelijk succesvol.
  Er is inmiddels al bijna € 1.700 ingezameld. Giften blijven uiteraard zeer welkom.
 • Financiën: De begroting 2017 van de Stichting wordt vastgesteld. Het Dekkingsplan
  Studiebeursfonds 2014-2021 is eind 2016 tussentijds geëvalueerd. Samen met de Quaestor Senaat zal in 2017 worden onderzocht of aanvullende maatregelen nodig zijn.
 • Nesthor: De reünistenlunch en het Reünistendiner in restaurant Mooii waren beide geslaagd.
  Het jaar wordt zoals gebruikelijk afgesloten met de Nesthor Kerstborrel.
 • Eeuwboek: De bemensing van de Eeuwboekcommissie en de verschillende projectgroepen is
 • Communicatie: Er is een bureau geselecteerd dat de nieuwe website voor de Stichting (Nesthor) gaat ontwerpen en bouwen.
 • Onderhoud pand: Aan de voor- en achtergevels van het pand wordt – in opdracht van de Beheerscommissie, onder supervisie van de Raad van Toezicht – groot onderhoud uitgevoerd.


Vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Stel ze aan curatorium@hetrsg.nl.

profile-c

Door: Curatorium

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G.  Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-29068285.